Complex

kadry płace bhp

To my!

Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi firmami o różnych profilach działania. Wysoki standard świadczonych usług wynika z wieloletniego doświadczenia oraz ugruntowanej wiedzy praktyczno – teoretycznej. Nasz profesjonalizm cechuje chłodne podejście do zleconych zadań, elastyczność czasu pracy oraz dostosowanie do potrzeb klienta co pozwala na rzetelną i terminową realizację zadań.

kadry i płace

 • Naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie, w tym: sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie absencji pracowniczej, urlopów i innych nieobecności.
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych oraz innej dokumentacji do ZUS, GUS, US i PFRON.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Ift-1R).
 • Monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 • Tworzenie, prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników i zleceniobiorców.
 • Uczestniczenie podczas kontroli organów takich jak PIP, ZUS, PFRON.

Usługi dodatkowe

 • Kontrola procesów kadrowo płacowych u klienta.
 • Kontrola teczek osobowych u klienta.
 • Korekty deklaracji ZUS za okresy poprzedzające okres współpracy.
 • Projektowanie dokumentacji kadrowej: regulaminy, obwieszczenia i inne.
 • Wypełnianie rocznych zeznań podatkowych (PIT 37, 36).
 • Wypełnianie korekt rocznych zeznań podatkowych.
 • Pisanie podań i wniosków do urzędów, m. in. odwołań od orzeczeń i decyzji ZUS, decyzji Wojewody itp.
 • Wypełnianie wniosków o zasiłek rehabilitacyjny, rentę, emeryturę.

cudzoziemcy

 • Kompleksowe usługi w zakresie składania wniosków o pobyt czasowy i pracę, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Legalizacja pracy cudzoziemców.
 • Pomoc w uzyskaniu opinii starosty.
 • Pomoc w takich czynnościach jak: zameldowanie cudzoziemca, uzyskanie numeru PESEL, certyfikatu rezydencji podatkowej CFR, zaświadczenia A1 i inne.

bhp

 • Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny).
 • Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjnych i technicznych.
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Opracowywanie niezbędnych instrukcji bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji IBWR i BIOZ.
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych w tym opracowywanie pełnej dokumentacji wypadku.
 • Sporządzanie analiz stanu bhp w zakładach pracy.
 • Pomoc w realizacji decyzji wydanych przez organy kontrolujące (PIP, PIS, UDT, WIOŚ).

Proponujemy szkolenia w formie kursów, seminariów lub w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video i prezentacji multimedialnych. Każde szkolenie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.